Záróvizsga témakörök

SZLAVISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

A záróvizsga témakörei

1. Історія славістики. Видатні славісти в Угорщині. Розвиток україністики та її сучасне становище, видатні представники, перспективи розвитку та завдання. Українсько-угорський взаємозв’язок та взаємовплив, значні досягнення, особистості.

2. Фонетика як розділ мовознавства. Букви, звуки, фонеми. Голосні звуки української мови. Класифікація приголосних: тверді і м’які, дзвінкі і глухі приголосні; пом’якшення приголосних. Типи складів, наголос. Апостроф та м΄який знак. Транскрипція; чергування голосних і приголосних звуків; спрощення приголосних; подвоєння приголосних на письмі.

3. Морфологія як розділ мовознавства. Частини мови. Іменник. Прикметник, ступені порівняння прикметників. Числівник. Займенник. Дієслово: часові форми та спосіб дієслова. Інфінітив та його вживання. Дієприкметники. Дієприслівники.

4. Лексикологія української мови. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Омоніми. Синоніми, антоніми, пароніми. Слова загального й обмеженого вжитку. Діалектизми, професійна лексика, терміни. Історичний розвиток словникового складу мови: неологізми, архаїзми, історизми.

5. Предмет синтаксису. Словосполучення. Характерні ознаки речення. Порядок слів у реченні, головні члени речення. Просте речення, типи простих речень. Ускладнене просте речення.

6. Складне речення, типи складних речень. Складносурядні та складнопідрядні речення. Типи складнопідрядних речень. Безсполучникові складні речення. Пряма і непряма мова.

7. Розвиток літературної мови та новітньої української літератури в ХІХ столітті. Життєвий і творчий шлях І. Котляревського. Сентименталізм в українській літературі (Г. Квітка-Основ’яненко). Зародження нової літератури в Західній Україні (альманах «Русалка Дністрова» М. Шашкевича, Я. Головацького, І. Вагилевича).

8. Романтизм в українській літературі (М. Петренко, В. Забіла, М. Костомаров, П. Куліш). Життєвий і творчий шлях класиків української літератури – Т. Шевченка, І. Франка та Лесі Українки.

9. Модернізм в українській літературі. Творчість М. Коцюбинського, В. Стефаника. Поезія раннього українського модернізму (О. Олесь, М. Вороний та ін.).

10. Українська поезія ХХ століття (П. Тичина, М. Рильський, В. Сосюра, поети-шістдесятники ін.). Українська проза ХХ століття (М. Хвильовий, О. Гончар, Гр. Тютюнник та ін.).

11. Матеріальна та духовна культура давніх слов’ян. Українська держава за княжих часів (800–1340 р.). Перші князі. Київська Русь за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Галицько-Волинська держава. Україна під Литвою і Польщею.

12. Виникнення козацтва. Запорізька Січ. Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Союз із Москвою. Політична та культурницька діяльність Івана Мазепи. Кінець гетьманщини. Зруйнування Січі.

13. Історія України ХХ ст.: основні етапи. Національно-визвольні змагання 1918-1921 рр. Україна в складі Радянського Союзу. Розстріляне відродження. Голодомор. Україна під час Другої світової війни. Хрущовська відлига. Період застою. Перебудова й розпад Радянського Союзу.

14. Самостійна Україна. Найважливіші дати з історії незалежної України. Україна на сучасному етапі.

15. Основні етапи етнічної історії та етнографічного дослідження України. Формування української народності й нації. Історико-етнографічне розділення та етнографічні групи.